Kollektivvertrag 2013

5. Nachtrag vom 20.12.2013

6. Nachtrag vom 22.12.2014